Szkoła narciarska

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016

§1
Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  i  zasady  świadczenia  usługi  drogą  elektroniczną
polegającą na korzystaniu przez Klienta z rezerwacji online wizyt w Szkole Narciarskiej Ski-Carv.
§2
Na  zasadach  wynikających  z  niniejszego  Regulaminu,  Usługodawca  świadczy  Usługę
rezerwacji przez internet szkolenia w szkole narciarskiej Ski-Carv.
§3
Świadczenie  Usługi  możliwe  jest  wyłącznie  po  wprowadzeniu  przez  Klienta  wszystkich wymaganych  za  pośrednictwem  formularza
rejestracyjnego danych oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
§4
Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i bezpłatne.
§5
 Do  korzystania  z  Usługi  konieczne  jest  posiadanie  unikalnego  adresu  poczty  elektronicznej
oraz telefonu komórkowego oraz rejestracja Klienta w systemie rezerwacji online.
§6
Rejestracja Klienta obejmuje następujące kroki:
a. Klient  wprowadza  wymagane  dane  i  informacje  za  pomocą  formularza  rejestracji
zamieszczonego  na  stronie  internetowej  Usługodawcy,  w  szczególności  podaje  unikalny
adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego,
b. Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, prawidłowość wprowadzonych
danych rejestracyjnych. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści
Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji,
c. Po wpisaniu danych rejestracyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma
w sposób automatyczny na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta
wiadomość  obejmującą  potwierdzenie  rozpoczęcia  procedury  rejestracji. 
§7
 W  związku  ze  świadczeniem  Usługi  opisanej  w  niniejszym  Regulaminie,  Usługodawca
zobowiązany jest do:
a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
b. świadczenia Usługi z należytą starannością.
2. W  przypadku  wystąpienia  nieplanowanego  braku  dostępu  do  Usługi  lub  wskutek  awarii
systemu  rezerwacji  online  uniemożliwiający  rezerwacje  wizyty  przez  Klienta,  Usługodawca
zobowiązany  będzie  do  podjęcia  odpowiednich  działań  zmierzających  do  przywrócenia
funkcjonalności.  Usługodawca  nie  ponosi  jednak  odpowiedzialności  za  brak  możliwości
korzystania  przez  Klienta  z  Usługi  oraz  jakiekolwiek  szkody  Klienta  spowodowanej  brakiem
dostępu do systemu rezeracji online, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy
do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.
§8
 W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
a. przestrzegania postanowień Regulaminu,
b. przestrzegania  wszelkich  przepisów  prawa,  dobrych  obyczajów  oraz  powszechnie
obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej (tzw. netykiety),
c. prawidłowego  określenia  i  aktualizowania  danych  Klienta,  w  tym  w  szczególności
adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego,
d. niezwłocznego  informowania  Usługodawcy  o  wszelkich  ewentualnych  naruszeniach
bezpieczeństwa  i  problemach  związanych  z  funkcjonowaniem  lub  korzystaniem  z
Usługi,
e. nieprowadzenia  jakichkolwiek  działań  zagrażających  bezpieczeństwu  systemu
rezerwacji online lub systemów komputerowych osób trzecich,
f. niewykorzystywania  systemu  rezerwacji  online  bezpośrednio  lub  pośrednio  do
prowadzenia  jakichkolwiek  działań  sprzecznych  z  prawem,  dobrymi  obyczajami
zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich,
g. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.
§9
 Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  możliwości  korzystania  z  Usługi
wynikający z błędnej rejestracji Klienta.
3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz
szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z
następujących zdarzeń:
a. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
b. niewłaściwego  wykorzystania  przez  Klienta  z  Usługi,  w  szczególności  korzystania  z
Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w
ramach Regulaminu,
c. nieznajomością przez Klienta przepisów prawa lub wykorzystania przez Klienta Usługi
do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami,
d. braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
§10
 Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie  danych  osobowych  odnośnie  do  danych  osobowych  Klientów  jest  Usługodawca,  
Szkoła Narciarska i Wypożyczalnia Ski-Carv  Ul.Sportowa 7, 43-450 Ustroń.
  Dane  przetwarzane  są  w  celu  świadczenia  Usługi,  wyjaśnienia  okoliczności
ewentualnego  korzystania  z  Usługi  niezgodnie  z  Regulaminem  lub  z  obowiązującymi
przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
2.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego
dane  dotyczą,  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  poprawienia  lub
wycofania w każdej chwili.
4. Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.
6. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  podania  przez  Klienta  nieprawdziwych
lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie
możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.
§11
W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie
zastosowanie  znajdą  odpowiednie  przepisy  prawa  polskiego.
§12

Voucher rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki 10% przy zakupie usługi szkolenia narciarskiego  lub wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego powyżej 100 zł.

Zniżki nie łączą się.

§13

Voucher rabatowy uprawnia do 5% znizki przy zakupie usługi "Przedszkole Narciarskie"

§14

Usługi objęte promocją: szkolenia indywidualne, szkolenia rodzinne, Przedszkole Narciarskie. wypożyczenia sprzętu

§15

Voucher jest możliwy do realizacji w siedzibie szkoły narciarskiej Ski-Carv w Wiśle Malince na stoku Cieńków oraz na stronie www.skicarv.pl

Termin realizacji Vouchera do 31.03.2016